Menu

Cennetin En Yüksek Tabakası ve Tabakaların İsimleri

Cennetin tabakalarını yazar mısınız? Adn cenneti firdevs cennetinden üstün müdür? Hadislerde ve ayetlerde cennetin hangi tabakasına hangi hususiyete sahip insanlar girebileceği belirtilmiş midir?

Cennet hakkındaki çeşitli hadislerden yola çıkarak cennetin sekiz tabaka olduğu söylenmiştir. Bediüzzaman Hazretleri 28. Söz’de cennetin sekiz tabaka olduğunu şöyle anlatır:

Cennet’in sekiz tabakası birbirinden yüksek oldukları halde, umumun damı Arş-ı A’zam‘dır. Nasılki mahrutî (koni şeklinde) bir dağın etrafında, birbiri içinde, birbirinden yüksek, kaidesinden zirvesine kadar surlu daireler bulunsa; o daireler birbirinin üstündedir fakat birbirinin güneş görmelerine mani olmaz, birbirinden geçebilir, birbirine bakar. Öyle de Cennetler de buna yakın bir tarz ile olduğu, hadislerin mütenevvi rivayatı (çeşitli rivayetleri) işaret ediyor.” (28. Söz, Cennet Risalesi)

Cennet’in en yüksek tabakasının Firdevs Cenneti olduğu sahih bir hadiste şöyle bildirilmiştir:

“Şübhesiz cennette yüz derece vardır. Allah onları Allah yo­lunda mücâhede edenler için hazırlamıştır. İki derece arasındaki uzak­lık, gökle yer arasındaki uzaklık gibidir. Siz Allah’tan (cennet) istemek dilediğinizde, O’ndan Firdevs’i isteyin! Çünkü o, cennetin en ortası ve en yücesidir” (Buhari, Cihad, 4)

Bu hadiste, Firdevs’in cennetin hem en ortası, hem de en yükseği olarak belirtilmesi Üstad Bediüzzaman’ın cennetin koni şeklinde olduğu tesbitini doğrular gibi görünmektedir.

Cennetin sekiz tabakasının isimleri, sırası ve oralara kimlerin girecekleri konusu ayet ve hadislerde açıkça bildirilmemiştir. Bu konuda bazı alimlerin ifadeleri varsa da kesinlik ifade etmez.

Kur’an’da zikredilen cennetin çeşitli isimlerinin bu tabakaların da ismi olması muhtemeldir. Bu isimler ve Kur’an’daki bahisleri, sıralama olmaksızın şöyledir:

1- Cennetü’l-Firdevs:“Beni Cennetü’n-Nâim’in varislerinden kıl… ” (Şuârâ, 85) “Şüphesiz, iman edip güzel amel işleyenler için barınak olarak Firdevs Cennetleri vardır ” Kehf, 107)

2-Cennetü’l-Adn: “Şüphesiz ki, iman edenler ve güzel amel işleyenler yok mu, işte onlar mahlûkatın en hayırlısıdırlar. Onların mükâfâtı Rableri katında And Cennetleridir ki onların altlarından nehirler akar, orada onlar ebedî kalıcıdırlar.” (Beyyine, 8)

3- Cennetü’n-Nâim:

4-Cennetü’l-Me’vâ: “İman edip güzel amel işleyenlere gelince, onlar için Me’vâ Cennetleri vardır.” (Secde, 19)

5-Dârü’s-Selâm: “Halbuki Allah Dârü’s-Selâm’a çağırıyor ve O, dilediği kimseleri dosdoğru bir yola hidâyet buyurur. ” (Yunus, 25)

6-Dârü’l-Huld: “O Rab ki, fazlından bizi daimi kalınacak yurda (Darü’l-Huld’a) yerleştirdi.” (Fâtır, 35)

Beğen  
Yazar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir