Menu

Yahudi ve Hristiyanlar Cennete Gidebilir mi?

İslamiyetten haberdar olup İslami hükümleri kabul etmeyen bir hrıstiyan veya yahudi bu inançla ölürse cehennemlik olur. Bu konuda şu ayetlere bakalım:

“Muhakkak ki Allah katında (yegâne) din, İslâm’dır! Kendilerine kitab verilenler(yahudi ve hristiyanlar), ancak kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki hasedden dolayı ihtilâfa düştüler. Artık kim Allah’ın âyetlerini inkâr ederse, artık şübhesiz ki Allah, hesâbı pek çabuk görendir.”(Al-i İmran, 19)

Ey ehl-i kitap! Peygamberlerin arası kesildiği bir sırada size elçimiz geldi. Gerçekleri size açıklıyor ki (kıyamette): “Bize bir müjdeleyici ve uyarıcı gelmedi” demiyesiniz. İşte size müjdeleyici ve uyarıcı gelmiştir. Allah her şeye hakkıyle kadirdir.”(Maide,19)

“Yahudiler: “Uzeyr, Allah’ın oğludur” dediler; hristiyanlar da: “Mesîh, Allah’ın oğludur” dediler. (Hâşâ!) Bu, onların ağızlarıyla geveledikleri sözleridir. (Ki) önceden inkâr edenlerin sözüne benzetiyorlar. Allah onları kahretsin! Nasıl da (haktan) çevriliyorlar!”(Tevbe,30)

“(Yahudiler) hahamlarını, (hristiyanlar da) râhiblerini ve Meryemoğlu Mesîh’i Allah’dan başka rabler edindiler. Hâlbuki ancak tek bir İlâh’a ibâdet etmekle emrolunmuşlardı. O’ndan başka ilâh yoktur! O, (onların) ortak koşmakta oldukları şeylerden pek münezzehtir!”(Tevbe.31)

Celâlim hakkı için, “Şübhesiz Allah, ancak o Meryemoğlu Mesîh’dir!” diyenler kâfir olmuşlardır! Hâlbuki Mesîh (Îsâ, onlara) şöyle demişti: “Ey İsrâiloğulları! Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah’a ibâdet edin!” Şu muhakkak ki, kim Allah’a şirk koşarsa, artık şübhesiz Allah, ona Cenneti haram kılmıştır ve onun varacağı yer ateştir! Zâlimler için hiçbir yardımcı da yoktur.”(Maide72)

“Şânım hakkı için, “Allah, üçün (üç ilâhın) üçüncüsüdür” diyenler (teslis akidesine inanan hristiyanlar) kâfir olmuşlardır! Hâlbuki tek bir İlâhdan başka hiçbir ilâh yoktur! Buna rağmen eğer söylediklerinden vazgeçmezlerse, içlerinden inkâr edenlere mutlaka (çok) elemli bir azab dokunacaktır!” (Maide, 73)

Bu âyetler, Peygamber Efendimiz (Aleyhissalâtü Vesselâm)’ın nübüvvetinin bütün insanlara şâmil olduğunun en açık delillerindendir. Bir hadîs-i şerîfte: “Nefsim kudret elinde olan Allah’a yemîn olsun ki, ister yahudi ister hristiyan olsun, bu ümmetten beni işitip de gönderildiğim şeylere îmân etmeden ölen kimse Cehennemliktir!” buyurulmuştur. (İbn-i Kesîr, c. 1, 273)

Yalnız bir hristiyan İslamiyetten haberdar değil veya yanlış haberdar olmuşsa durum farklı olabilir. bu konuda onlar fetret ehline benzerler.

Aşağıya bu konuyla ilgili açıklamalar derc edilmiştir.

Fetret Ehli

Sözlükte “zayıflık, sakinlik, kesilmek” anlamlarına gelen fetret kelimesi dinî terim olarak, daha çok İsa (as) ile Peygamberimiz (s.a.v) arasında peygambersiz geçen dönem için kullanılır. Bu dönemde yaşayan insanlara da “fetret ehli” denir.

Eş’ari ve Maturidi âlimleri fetret ehlinin durumu hakkında ihtilaf etmişlerdir. İmam Maturidi’ye göre fetret dönemindeki insanlar Allah’ın varlığını ve birliğini aklen bulmak mecburiyetindedir. Aksi halde bu insanlar cehennemlik olurlar. İmam Şafii ve Eşari ise “Biz bir peygamber göndermedikçe azab etmeyiz.” (Isra, 15[1]) ayetine dayanarak fetret dönemi insanlarının ne halde olurlarsa olsunlar ehl-i necat (yani cehennemden kurtulmuş kimseler) olacağını kabul etmişlerdir.[2]

Üstad Bediüzzaman, şöyle der:

“Biz bir peygamber göndermedikçe azab etmeyiz.” (Isra, 15), ayetinin sırrıyla; ehl-i fetret, ehl-i necattırlar (yani cehennemden kurtulurlar). Bi’l-ittifak, teferruattaki hatalarından sorumlulukları yoktur. İmam-ı Şafiî ve İmam-ı Eş’arîce; küfre de girse usûl-i imanîde bulunmazsa yine ehl-i necattır. Çünkü İlahî teklif, peygamber göndermekle olur ve bundan haberdar olmakla teklif takarrur eder, kesinleşir. Madem gaflet ve uzun zamanın geçmesi daha önceki peygamberlerin dinlerini örtmüş gizlemiş, o ehl-i fetret zamanına hüccet olamaz. İtaat etse sevab görür, etmezse azab görmez. Çünkü gizli kaldığı için hüccet olamaz.[3]

İmam Gazali insanları üç kısma ayırır. Birinci kısım: Peygamberimizin ismini duymamış, kendilerine İslâm tebliğinin ulaşmamış olduğu kimseler. Bunlar ehl-i necat olacaklardır. İkinci kısım: kendilerine İslâmiyet tebliğ edilmiş olanlar. Bunlar İslâm’ı kabul etmezlerse cehennemlik olurlar. Üçüncü kısım: İslâm’ın kendilerine yanlış tanıtıldığı kimselerdir. İmam Gazali “Kanaatime göre bunların durumu birinci gurupta olanların durumu gibidir.” der.[4]

Ehl-i fetret olan insanların mahşerde A’râf denilen yerde kalacağı da söylenmiştir.

 


[1] Ayrıca bkz: Maide, 19, Nisa, 165, Taha, 134

[2] Bkz: Mahmud Alusi, Ruhul Maani, Darü İhyaüt Türasil Arabî, Beyrut, c, 15, s, 40.

[3] Mektubat, Altınbaşak Neşriyat, s, 269 (28. Mektup)

[4] İmam Gazali, İslâm’da Müsamaha (Faysalut Tefrika Beynel İslâm vez-Zendaka), Marifet y, İst, 1990, s, 71-73.

 

Beğen  
Yazar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir